Registrera dokument
Studie i att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor
Information
INFORMATION TILL L√ĄRARE OCH ELEVH√ĄLSA

Utbildning i självskadebeteende och suicid till personal inom skolan: Effekt på kunskap, attityder, upplevd kompetens och stress

Bakgrund och syfte
Självskadebeteende är vanligt förekommande hos ungdomar och är någonting man ofta behöver hantera inom skolan. Vi vill i denna studie undersöka om en fördjupad utbildning i självskadebeteende och suicid till elevhälsopersonal och personal med psykosociala arbetsuppgifter gentemot elever kan påverka personalens kunskap inom området, liksom upplevd kompetens, attityder och stress.

Hur går studien till?
Erbjudande om att ta del av utbildningen och ingå i studien skickas via e-post till rektorer och elevhälsopersonal. Du som vill delta tar del av en 2 dagars utbildning om självskadebeteende och suicid hos ungdomar. Utbildningen sker på dagtid och är gratis. Det är viktigt för oss att veta hur du tycker att det var att delta i utbildningen. Utbildningen kommer därför att utvärderas med en digital enkät före och efter utbildningen, samt vid uppföljning efter 6 och 12 månader. Du anmäler ditt intresse att delta till studien via mail och får en länk utskickad till din mail för att lämna samtycke. Du lämnar samtycke digitalt via Linköpings universitetstjänst för elektroniskt samtycke eller med papper och penna i samband med utbildningen. Enkäten tar ca 15 min att fylla i. I enkäten frågar vi efter din tidigare kontakt med självskadebeteende, din kunskap inom området, dina attityder, upplevd stress och upplevd kompetens, samt ber om dina åsikter på utbildningsinnehållet.

Vilka är riskerna?
Det finns inga risker med att delta i studien.

Finns det några fördelar?
En fördel kan vara att du får mer kunskap och lär dig mer om självskadebeteende och suicid, samt hur detta kan bemötas och hanteras i skolmiljön.

Hantering av data och sekretess
Under studien kommer dina personuppgifter och resultat fr√•n fr√•geformul√§r att samlas in. Du l√§mnar ett digitalt samtycke via Link√∂pings universitet. Dina uppgifter fr√•n studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. √Ąndam√•let med detta register √§r forskning, d√§rmed √§r allm√§nt intresse den r√§ttsliga grunden f√∂r hantering av personuppgifter. Om du samtycker till att delta i studien samtycker du ocks√• till att personuppgifterna behandlas. Dina personuppgifter och √∂vriga resultat f√∂rvaras tills vidare och behandlas s√• att inte obeh√∂riga kan ta del av dem. All data kodas direkt vid insamlingen och i publikationer redovisas resultaten i kodad form p√• gruppniv√•, inga enskilda individer kan k√§nnas igen. Kodnyckeln f√∂rvaras hos studieledaren. All data kommer att lagras p√• datorer som √§r l√∂senordsskyddade.
Uppgifterna hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) och du har rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in om dig, begära rättelse vid eventuella felaktigheter eller begära begränsning/borttagning av uppgifter. Linköpings universitet är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter för denna studie. Du kan vända dig till adj universitetslektor Maria Zetterqvist (maria.zetterqvist@liu.se) om du önskar utdrag över de personuppgifter som finns registrerade på dig eller hjälp med eventuell rättelse. Dataskyddsombudet går att nå på dataskyddsombud@liu.se. Om du vill lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.


Hur får jag information om studiens resultat?
När studien är klar kommer informationen att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på vetenskapliga konferenser, samt via vår hemsida. Det tar oftast 1-2 år efter det att studien är avslutad innan den publiceras. Du kommer inte automatiskt få en kopia av artikeln, men du är välkommen att höra av dig om du är intresserad och få en kopia när rapporten är färdig.

Försäkring
Du är försäkrad genom din arbetsgivare.

Frivillighet
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du kan avbryta när som helst under studiens gång utan att ange något skäl till detta.

Om du önskar ytterligare information kan du kontakta:
Koordinator Ellen French Lind, ellen.french.lind@liu.se

Ansvarig forskare
Docent Maria Zetterqvist, maria.zetterqvist@liu.se
Barn- och ungdomspsykiatrin
Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Institutionen för Kliniska och Biomedicinska Vetenskaper, (BKV), Linköpings universitet.
Personuppgifter
1. Fyll i formuläret och klicka på Registrera.
2. Du får en länk till signering via e-post. Länken syns också här på sidan.
3. Följ länken och signera dokumentet med Bank-ID.
Mitt namn
Mitt personnummer
För godkännande med BankID
Skola
Min e-post
Ett mail med länk till samtycket för godkännande kommer skickas till angiven adress.
Mitt deltagande
Jag accepterar att: delta i forskningsstudien "Att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor" och har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring. Jag deltar i en utbildningsinsats och svarar på frågor före och efter utbildningen, liksom kan tillfrågas om att delta i intervju om mina upplevelser av projektet.
Mitt godkännande *
Fyll i ditt godkännande.
Registrera