Registrera dokument
Studie i att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor
Information
INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSONER

Studie i att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor

Bakgrund och syfte
Din högstadieskola har valt att delta i ett projekt tillsammans med Linköpings universitet. Vi vill i denna studie undersöka om ett hälsofrämjande program till ungdomar i skolan kan öka välmående, psykisk hälsa och hjälpsökande beteende hos ungdomar och samtidigt minska självskadebeteende. Vi vill även undersöka om utbildning till lärare och föräldrar kan påverka bemötandet och kunskapen inom detta område. Det är viktigt att vi lär oss mer om hur vi kan förhindra psykisk ohälsa hos ungdomar.

Hur går studien till?
Tillsammans med dina klasskamrater kommer du att få delta i ett hälsofrämjande program som ges i klassrummet. Den ges vid fem tillfällen under en lektion (en timme) en gång i veckan. I programmet kommer du på ett lättsamt sätt få samtala och lära dig om psykisk hälsa i vardagen. Det kan handla om till exempel humörsvängningar, relationer med kompisar och vuxna, ledsamhetskänslor eller stress. En extra lektion kommer att handla om självskadebeteende och den tar också en timme. Detta program leds inte av lärare utan av medarbetare i forskningsprojektet. Du kommer att få fylla i frågeformulär digitalt via din e-post adress före och efter du genomfört programmet och vid uppföljningar efter 6, 12 och 18 månader. Det tar ca 20 minuter att fylla i formulären. Det gör vi för att vi ska kunna utvärdera om insatsen är hjälpsam. Ingen annan än forskarna kommer att få reda på exakt hur du svarat på frågorna. Förutom på ett av frågeformulären som handlar om känslor. Om du får höga poäng på det formuläret kan du erbjudas möjlighet att tillsammans med dina föräldrar delta i en färdighetsträning för att bättre kunna hantera känslor. Det är helt frivilligt. Det är viktigt för oss att veta hur du tycker att det varit att delta i programmet. Du kan därför komma att bli kontaktad med en fråga om att vara med i en intervju om dina upplevelser. Intervjuerna genomförs i grupp tillsammans med andra ungdomar och spelas in med ljudupptagning. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och den tar ca 45 minuter att göra. Samtidigt som du går programmet kommer dina lärare och föräldrar erbjudas en utbildning om psykisk ohälsa och självskadebeteende.

Vilka är riskerna?
Det finns inga risker med att delta i det hälsofrämjande programmet.

Finns det några fördelar?
En fördel kan vara att du får mer kunskap och lär dig mer om psykisk hälsa och självskadebeteende och var man kan söka hjälp om man behöver det.

Hantering av data och sekretess
Under studien kommer dina personuppgifter och resultat från frågeformulär och intervju att samlas in. Dina uppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. Syftet med detta register är forskning, därmed är allmänt intresse den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter. Om du tackar ja till att delta i studien samtycker du också till att personuppgifterna behandlas. Dina personuppgifter och övriga resultat förvaras tills vidare och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All data kodas direkt vid insamlingen och i publikationer redovisas resultaten i kodad form på gruppnivå, inga enskilda individer kan kännas igen. Kodnyckeln förvaras hos studieledaren. All data kommer att lagras på datorer som är lösenordsskyddade. Data kommer att sparas i 10 år. Uppgifterna hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) och du har rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in om dig, begära rättelse vid eventuella felaktigheter eller begära begränsning/borttagning av uppgifter. Linköpings universitet är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter för denna studie. Du kan vända dig till adj universitetslektor Maria Zetterqvist (maria.zetterqvist@liu.se) om du önskar utdrag över de personuppgifter som finns registrerade på dig eller hjälp med eventuell rättelse. Dataskyddsombudet går att nå på dataskyddsombud@liu.se. Om du vill lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

Hur får jag information om studiens resultat?
När studien är klar kommer resultaten att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser, samt via vår hemsida. Det tar oftast 1-2 år efter det att studien är avslutad innan den publiceras. Du kommer inte automatiskt få en kopia av artikeln, men du är välkommen att höra av dig om du är intresserad och få en kopia när rapporten är färdig.

Försäkring
Som skolelev är du försäkrad genom din skola.

Frivillighet
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du kan avbryta när som helst under studiens gång utan att ange något skäl till detta. Du kan själv välja att tacka nej till att delta även om dina föräldrar tackat ja.

Om du önskar ytterligare information kan du kontakta:
Forskningssjuksköterska Anna Roth, anna.roth@regionostergotland.se, 010-103 05 62 Forskningssjuksköterska Lisa Engberg, lisa.engberg@regionostergotland.se, 010- 103 09 26 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Ansvarig forskare
Docent Maria Zetterqvist, maria.zetterqvist@liu.se Barn- och ungdomspsykiatrin Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Institutionen för Kliniska och Biomedicinska Vetenskaper, (BKV), Linköpings universitet
Personuppgifter
1. Fyll i formuläret och klicka på Registrera.
2. Du får en länk till signering via e-post. Länken syns också här på sidan.
3. Följ länken och signera dokumentet med en sms verifieringskod.
Namn
Mobilnummer
Ett verifiering kod kommer skickas till angivet nummer när samtyckets skall godkännas
Skola
Klass
E-post
Ett mail med länk till samtycket för godkännande kommer skickas till angiven adress.
Mitt deltagande
Jag accepterar att: delta i forskningsstudien "Att förebygga och hantera självskadebeteende i skolor" och har förstått att mitt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring
Mitt godkännande *
Registrera